Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití toho e-shopu. Pokud budete nadále prohlížet tento e-shop, s použitím cookies souhlasíte.

PRODEJNA

SLEPTO s.r.o.
Strádova 938/6, 370 07 České Budějovice
tel: +420 380 428 666 , +420 702 846 070
slepto@slepto.cz
Provoz prodejny:
PO - PÁ : 8:00 - 15:00

   

    

 

 


» Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky eshopu SLEPTO.CZ

 

 

1. ÚVOD

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.slepto.cz a www.slepto.sk který je provozován společností SLEPTO, s.r.o, IČ: 03569110 DIČ: CZ03569110 se sídlem U Čertíka 220/11, 370 10 České Budějovice.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi SLEPTO s.r.o. IČ:03569110, se sídlem U Čertíka 220/11, 370 10 České Budějovice (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. DEFINICE

1. Prodávající

Prodávajícím je společnost SLEPTO, s.r.o. IČ:03569110, se sídlem U Čertíka 220/11, 370 10 České Budějovice

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Provozovatel tohoto eshopu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele eshopu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s Kupujícími. Společnost SLEPTO s.r.o. je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00055821 s datem registrace 3.12.2014.

Poskytnuté osobní údaje je Prodávající/Provozovatel oprávněn využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění Smlouvy jen za podmínek uvedených níže.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese slepto@slepto.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

 

4. OBJEDNÁVKA  A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu, nebo přímo na email slepto@slepto.cz.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky www.slepto.cz a www.slepto.sk kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. roku ode dne jejího podpisu.

 

5. CENA A PLATBA

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba předem bankovním převodem

Platba na dobírku

 

6. DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 2 týdny. V běžných případech zboží expedujeme do 2 - 5  pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

- PPL ( pro ČR )

- INTIME ( pro Slovensko )

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupujicí ( fyzická osoba nepodnikatel ) má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží ( dodávky poslední části Zboží ). Kupující zároveň bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit:

a)  od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možní vrátit,

d) od kupní smlouvy pokud bylo zákazníkovi dodáno zboží, které se objednávalo zakázkově pouze na požadavky zákazníka

e) od kupní smlouvy, pokud je zboží použito, znečištěno nebo bylo znehodnoceno ( odmotání z role, otevření lepidla, porušen obal apod. ) a zboží není již možné dále plnohodnotně použít.

 

8. REKLAMACE

Reklamace je možná pouze po zaslání celé reklamované zásilky zpět na adresu Prodávajícího včetně písemného vyplnění reklamačního formuláře Prodávajícího, který je ke stažení na stránkách www.slepto.cz/reklamace, který je zaslán společně s reklamovaným zbožím. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od obdržení reklamace. Telefonická nebo jiná reklamace není možná.

Oprávněnost či neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba, který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude Vám zaslán nový výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena na Váš bankovní účet. Vrácení peněz pomocí složenky není možný. V případě oprávněné reklamace mají naši zákazníci nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací ( poštovného ) v přiměřené výši. V případě neoprávněné reklamace může Prodávající naúčtovat Kupujícímu vzniklé přepravní náklady.